Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN ”LYNGBO”, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 – 71 og Lyngborghave 2A – 40 og 54 – 60, 3460 Birkerød.

Foreningens hjemmeside er www.ejerforeningenlyngbo.dk

Foreningens formål

§ 2

Stk. 1.

Foreningen, hvis medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de 180 lejligheder af matr.nr. 14 a Kajerød by, Bistrup sogn, har til formål at varetage de anliggender – såvel enkelte som fælles – der er knyttet til at være ejer af en lejlighed.

Stk. 2.

Der er pligt til at være medlem, og medlemspligten indtræder på den dato, der i slutsedlen og / eller skøde er angivet som overtagelsesdato. Den tidligere ejers medlemskab ophører på samme dato, men hans forpligtelser ophører først, når endeligt skøde til køber er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

Generalforsamling

§ 3

Stk. 1.

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

Stk. 2.

De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 3.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal efter fordelingstal.

Stk. 4.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftlig har givet fuldmagt.

Stk. 5.

Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller salg af væsentlige dele af disse eller ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer for.

Stk. 6.

Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

Stk. 7.

Vedtægtsændringer vedtaget iht. de i disse vedtægter beskrevne forskrifter, træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

§ 4

Stk. 1.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden den 1. april. Det reviderede regnskab samt forslag til budget for kalenderåret skal foreligge så betids, at de kan vedlægges indkaldelsen til generalforsamling.

Stk. 2.

Generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse med påtegning af revisor
 4. Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder fastsættelse af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Stk. 3.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Stk. 4.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Begæring om ekstraordinær generalforsamling indgives til bestyrelsen.

§ 5

Stk. 1

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen eller administrator på bestyrelsens foranledning med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Stk. 2.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar.

Stk. 3.

En kort beretning om forhandlingerne udsendes efter hver afholdt generalforsamling. Beretningen underskrives af dirigenten..

Bestyrelsen

§ 6

Stk. 1.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der vælges derudover 2 suppleanter.

Stk. 2.

Valgbar til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og myndige livsarvinger.

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer samt øvrige tillidsposter bestyrelsen finder behov for.

Stk. 4.

Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.

§ 7

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, således at  2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Stk. 2.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen således at 1. suppleanten indtræder først. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

§ 8

Stk. 1.

Bestyrelsen ansætter en administrator for ejerforeningen, og der oprettes med denne en administrationskontrakt, der tilsikrer god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender.

Stk. 2.

Bestyrelsen ansætter endvidere en eller flere varmemestre, eller indgår anden aftale om ejendomsservice, hvis funktioner koordineres af formanden og administrator. Varmemesteren kan bebo ejendommens funktionærbolig.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan når som helst indkalde til møde med administrator eller dennes repræsentant til drøftelse af foreningens forhold. Et sådant møde skal efter bestyrelsens begæring afholdes senest. 8 dage efter begæringens fremsættelse og indenfor normal kontortid.

Stk. 4.

Administrator skal efter opfordring fra bestyrelsen deltage i bestyrelsesmøder.

Stk. 5.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden – eller i hans forfald – af næstformanden så ofte anledning foreligger og i alle tilfælde, hvis to medlemmer af bestyrelsen kræver det.

Stk. 6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst to medlemmer er tilstede.

Stk. 7.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed, tæller formandens – eller i dennes forfald næstformandens – stemme dobbelt.

Stk. 8.

Bestyrelsen sørger for at der udarbejdes et kort referat af mødet. Referatet indeholder en fortegnelse over tilstedeværende på mødet, samt vedtagne beslutninger.

Stk. 9.

Efter afholdte bestyrelsesmøder, offentliggør bestyrelsen et kort referat med relevant information.

Tegningsret

§ 9

Stk. 1.

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden samt et øvrigt bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.

Bestyrelsen overdrager administrator tegningsret i alle ejendommens daglige anliggender.

Administration

§ 10

Stk. 1.

Den af foreningen ansatte administrator udarbejder et driftsbudget over foreningens fællesudgifter, og dette driftsbudget forelægges ved den årlige generalforsamling i revideret form. Driftsbudgettet skal, før dette bliver forelagt generalforsamlingen, godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2.

På den årlige generalforsamling fastsættes det beløb, det påhviler lejlighedernes indehavere at betale til dækning af fællesudgifter. Disse beløb opkræves månedsvis eller kvartalsvis forud efter beslutning fra bestyrelsen.

Stk. 3.

I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at lade administrator opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Det ekstraordinære bidrag må dog ikke overstige 10 % af det på generalforsamlingen fastsatte årlige bidrag.

Stk. 4.

Bestyrelsen kan, efter at en generalforsamling har truffet beslutning efter reglerne om kvalificeret vedtagelse, på ejerforeningens vegne indgå aftale om låneoptagelse til finansiering af større renoverings- og anlægsarbejder i ejerforeningen. Foreningens medlemmer hæfter i så fald personligt og solidarisk pro rata med 1,5 gange fordelingstal for det samlede lån. Hæftelsen følger den til enhver tid værende ejer af en lejlighed i foreningen.

Det står ethvert medlem frit for, til enhver tid, at indfri sin andel i henhold til fordelingstal af lånet. Indfrielse af egen andel af lån i henhold til fordelingstal, frigør ikke for den personlige solidariske pro rata hæftelse.

Stk. 5.

I tilfælde af salg af en lejlighed hæfter køberen overfor ejerforeningen for eventuelle sælgeren påhvilende restancer vedrørende de i nærværende § nævnte betalinger til dækning af fællesudgifter, samt betalinger og bidrag til ejerforeningen i øvrigt, herunder eventuelle efterbetalinger i henhold til årsregnskaber. Ejerforeningen kan omvendt med frigørende virkning, afregne tilbagebetalingsbeløb i henhold til årsregnskaber til den nye ejer.

Revision

§ 11

Stk. 1.

Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om foreningens forretningsgange er betryggende.

Stk. 2.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv, herunder er revisor berettiget til at foretage eftersyn hos administrator i overensstemmelse med de for advokater gældende regler for klientkontomidler.

Årsregnskab

§ 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

Sikkerhedsstillelse

§ 13

Stk. 1.

Til sikkerhed for krav, som ejerforeningen måtte have eller få mod den enkelte ejer, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende for kr. 40.000,-.

Stk. 2.

Vedtægterne respekterer kun den prioritering af lejligheden, som er tinglyst på det tidspunkt, hvor ejerpantebrevet udstedes.

Stk. 3.

I tillæg til foranstående, begæres nærværende vedtægtsbestemmelse lyst pantstiftende på hver ejerlejlighed nr. 1001 til 1180 af matr. 14 A og AD Kajerød by, Bistrup for et beløb af kr. 40.000,00. Bestemmelsen har oprykkende prioritet, men respekterer de hæftelser der ved tinglysningen er på de enkelte lejligheder. Ejerforeningens generalforsamling kan, efter reglerne om vedtægtsændringer, beslutte forhøjelse af beløbet og lade beslutningen tinglyse som et tillæg til vedtægterne. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til hovedejendommens og de enkelte lejligheders blade i tingbogen.

I det omfang den pantstiftende vedtægtsbestemmelse efter omprioritering, låneindfrielse eller lignende opnår førsteprioritet i en ejerlejlighed, kvitteres det i lejligheden tinglyste ejerpantebrev til aflysning af tingbogen. Hvis pantet i en lejlighed måtte blive udækket ved tvangsauktion, er den ny ejer pligtig at underskrive og betale for påtegning om genlysning med prioritet umiddelbart efter de på auktionen dækkede hæftelser

Vedligeholdelse

§ 14

Stk. 1.

Indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler ejeren. Forsømmer en ejer sin lejlighed til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade nødvendig vedligeholdelse foretage for ejerens regning, hvis han ikke efterkommer et ham givet pålæg inden for en frist af to måneder.

Stk. 2.

Bestyrelsen fastlægger i samråd med administrator, hvad den indvendige vedligeholdelse omfatter.

Stk. 3.

Nødvendige vedligeholdelser af ejendommen i øvrigt, herunder nødvendige fornyelser, skal ske i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet.

Altaner

§ 15

Stk. 1.

Ønsker en ejerlejlighedsejer i Foreningen at opsætte altan, indgives skriftlig ansøgning herom til bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse giver tilladelse til opsætning af én altan, efter forelæggelse af projekt, udseende m.v. der opfylder de krav der er fastsat af generalforsamling og offentlige myndigheder, herunder Rudersdal kommune.

Altaner kan alene opsættes på den del af bygningen der vender ind mod det fælles haveanlæg, og altanerne skal opsættes efter E/F Lyngbos anvisning, ensartet på bygningen, samt have et ensartet udseende. Alle offentlige og kommunale regler og godkendelser skal følges af den enkelte ejer.

Hver lejlighed i E/F Lyngbo kan maksimalt have monteret én altan.

Stk. 2.

Vedligeholdelse af altan og udgift til vedligeholdelse af altan påhviler den enkelte ejerlejligheds- og altanejer.

Forsømmer en ejer sin altan til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade nødvendig vedligeholdelse foretage for ejerens regning, og opkræve udgiften hertil via det månedlige beløb til dækning af fællesudgifter jævnfør § 12, hvis ejeren ikke efterkommer et ham givet påbud inden for en frist af to måneder.

Stk. 3.

Ydermuren hvor de enkelte altaner skal fæstnes til, ejes af E/F Lyngbo, hvorfor E/F Lyngbo afholder udgiften til befæstningsbeslag og tilsikrer at befæstningsbeslag er korrekt opsat.

Den enkelte lejligheds- og altanejer, betaler et månedligt beløb der fastsættes af bestyrelsen i leje af befæstningsbeslag/liséner på ydervæg til E/F Lyngbo. Beløbet opkræves sammen med det månedlige beløb til dækning af fællesudgifter jævnfør § 12, og opkræves af alle ejere der har en ejerlejlighed med altan i foreningen.

Husorden

§ 16

Stk. 1.

Bestyrelsen udarbejder en husorden, der skal tilsigte at skabe ordnede forhold på ejendommen og skabe et sådant miljø, at den enkelte ejer kan anvende sin lejlighed i overensstemmelse med de i lejelovgivningen anførte regler for almindelige lejligheder.

Stk. 2.

Såfremt en ejer overtræder de af bestyrelsen fastsatte husorden, kan foreningen iværksætte sanktioner imod ejeren i overensstemmelse med lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfører, at såfremt en ejer gør sig skyldig i grov eller ofte gentagne misligholdelse af sine forpligtelser over for foreningen eller et af dennes medlemmer, kan bestyrelsen pålægge ham – eller hans eventuelle lejer – at fraflytte lejligheden med passende varsel.

Stk. 3.

Såfremt en lejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvens, som om det var ejeren selv.

Stk. 4.

Ejerlejlighedsejerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m. v. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

Fond

§ 17

Stk. 1.

Foreningen har en grundfond, som kan anvendes til formål, der er godkendt af en generalforsamling.

Stk. 2.

Fondens størrelse må højst udgøre 4 % af ejendomsværdien. Indbetalinger og retningslinjer for udbetaling fastlægges af generalforsamlingen.

Kommunikation

§ 18

Stk. 1.

Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er berettiget til at fremsende alle dokumenter, meddelelser, indkaldelser, forslag, opkrævninger (bortset fra påkrav) mv. digitalt, fremlagt via foreningens hjemmeside eller anden tilsvarende fildeling.

Stk. 2.

Alle andelshavere skal, om muligt, oplyse e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, til bestyrelsen. En andelshaver har selv ansvaret for at underrette bestyrelsen om ændringer i oplysningerne.

Stk. 3.

Meddelelser og dokumenter, som er sendt til den oplyste e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses som fremkommet til andelshaveren, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/anden tilsvarende fildeling skal anses for fremkommet. I sidstnævnte tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til andelshaveren med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/anden tilsvarende fildeling.

Stk. 4.

Indkaldelse til generalforsamling og andre informationer af væsentlig karakter skal bestyrelsen bekendtgøre ved opslag, så andelshavere uden e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, kan rekvirere materialet hos bestyrelsen eller ejendomsadministrator.

Stk. 5.

Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er, uanset stk. 1-4, berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.

Stk. 6.

Hvis et medlem ønsker sig fritaget for digital kommunikation, kan vedkommende ved henvendelse til bestyrelsen eller administrator få udsendt alle indkaldelser og meddelelser i øvrigt fra administrator via almindeligt brev.


Således vedtaget på selskabets ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, senest på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2019 med efterfølgende konfirmation på ekstraordinær generalforsamling den 3. april 2019.