§1

De til ejendommen hørende anlæg stilles under beboernes beskyttelse.

§2

Enhver form for støjen og legen på trapper, gange og i kældre er forbudt. Finder forurening sted, må den nødvendige rengøring uopholdeligt foretages af den beboer, der har ansvaret for forureningen.

Ligeledes er det forbudt at ryge i ejendommens opgange og kældre. Rygning udenfor i fri luft skal ske uden gene for øvrige beboere. Opmærksomheden henledes på, at rygning udenfor opgangsdøre kan være til gene for andre beboere, når vinden fører røg ind i lejligheder gennem åbentstående vinduer og ventilationskanaler.

Der må ikke henkastes afbrændte cigaretter, tændstikker og lignende på fællesarealer jævnfør ovenfor om forurening.

§3

Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar, ligesom der er forbudt at beskadige de på ejendommen værende beplantninger. Boldspil op ad bygninger må ikke finde sted.

Forældre vil blive gjort selvstændigt ansvarlige for deres børns handlinger.

§4

Husdyr må ikke være til gene for ejendommens beboere og skal være under stadigt opsyn, når de færdes på ejendommens område.

Det er ikke tilladt at holde kamp-  eller muskelhunde eller andre aggressive husdyr i ejendommens lejligheder.

Hundeejere har pligt til omgående at fjerne hundeekskrementer.

§5

Det er forbudt at henstille cykler, barnevogne og andet på trapper. I gange og kældre må de ikke henstilles, hvor de kan være til gene for de øvrige beboere. Cykler m. v. skal i øvrigt henstilles i de på ejendommens område opstillede cykelstativer. Ejendommens porte skal holdes fri, alt henstillet vil blive fjernet uden varsel.

Motorkøretøjer må ikke parkeres i ejendommens indkørsler. Dog er kortvarig af- og pålæsning tilladt. Al parkering af uindregistrede motorkøretøjer, campingvogne og andet påhængsudstyr er forbudt. Parkering og henstilling af køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg er forbudt.

Af hensyn til fremkommelighed på vores parkeringsarealer tillades parkering af køretøjer over 6 m i længde kun i de afmærkede og optegnede båse overfor Lyngborghave 14. Derudover henvises til arealet for enden af blok R.

§6

Ingen form for affald må henkastes på fællesarealer eller anbringes noget andet sted, end i de tilstedeværende affaldsbeholdere. I affaldsskakten må alene nedkastes affald i poser eller på anden måde forsvarligt indpakket, således at skakten ikke forurenes. Der henvises her til viceværtens instrukser, samt de til enhver tid gældende genbrugsforskrifter, der skal følges.

§7

Af hensyn til tyveri og brand skal alle kælderdøre holdes låst.

§8

Benyttelse af radio, TV, musikanlæg, musikinstrumenter o. lign. skal ske under hensyntagen til de øvrige bebeoere og støjende adfærd må ikke finde sted mellem kl. 23.00 og kl. 07.00, og aldrig for åbne døre eller vinduer.

§9

Hamren, banken og brug af el-værktøj er forbudt i tidsrummet kl. 20.00 til kl. 07.00.

§10

Altaner

Altanens udformning:

Adgangsforhold, materialer og farver, som er gældende i henhold til den givne tilladelse, må ikke ændres.

Der må ikke etableres markiser eller faste udvendige lampesteder. Parasoller er tilladt.

Der må gerne etableres udendørs el-stik – forudsat at det er udført af en autoriseret elinstallatør. El trækkes fra egen installation og må ikke føres i brystning. Elstikket og fremføring skal være under håndlister.

Havekrukker med beplantning må maksimalt være 1,80 meter højt.

Der må ikke plantes klatreplanter op ad murværket. Altankasser må udelukkende placeres indvendigt på altanen og aldrig monteret på facaden.

Det er ikke tilladt at hamre/bore i udvendigt murværk eller facade.

Det er ikke tilladt at anbringe fuglebræt eller lignende på altanene. Fugle, katte eller andre dyr må ikke fodres fra eller på altanen.

Vedligeholdelse:

Træmaterialer skal til enhver tid være vel vedligeholdt i henhold til leverandørens vejledning..

Glaspartier skal være hele.

Al vedligeholdelse af altanen påhviler ejeren.

Såfremt en altan misligholdes, vil det nødvendige arbejde blive udført for ejerens regning.

Benyttelse:

Benyttelse af altanen må ikke være til gene for de omkringboende.

Der må kun anvendes gasgrill og dette skal ske under almindelig hensyntagen.

Altanen må ikke benyttes til oplagring, dog er hyndeboks tilladt.

Tørring af tøj må kun ske på flytbart stativ.

Der må ikke være dyrehold på altanerne.

Udsmykning med lys må kun ske ved højtider og særlige lejligheder og må ikke inkludere kraftigt blinkende lys.

§11

Det er ikke tilladt at hamre, eller ophænge genstande, herunder altankasser, antenner, paraboler eller andet i/på murværk eller facade.

§12

Ejendommens vaskerier skal benyttes i nøje overensstemmelse med det ophængte reglement. Opståede skader skal straks anmeldes til viceværten. Reparationsudgifter, forårsaget af skader, for hvilke brugeren er ansvarlig ved skadevoldende adfærd, er brugeren pligtig at refundere på anfordring.

Vasketid gældende for alle vaskerier og for brug af vaskemaskiner og tørretumblere i egen lejlighed:  kl. 07.00 – kl. 22.00.

§13

For WC’et gælder, at der må kun benyttes toiletpapir og der må ikke udskylles affald, klude, vat eller andre ting, der kan tilstoppe afløbet.

§14

Beboerne skal hurtigst muligt til viceværten anmelde enhver fejl eller anden uorden ved de i lejligheden værende indretninger, afløb samt til forsyning af el, gas, vand, varme eller kulde.

§15

Enhver beboer må i øvrigt i sin adfærd tage rimeligt hensyn til de øvrige beboere og ikke være til unødig gene for disse.

§16

Beboerne skal til enhver tid holde sig de bestemmelser efterrettelige, som ejerforeningen, bestyrelsen, eller dens befuldmægtigede træffer til overholdelse af ro og orden i ejendommen.


Husorden er senest vedtaget af bestyrelsen Maj 2017.